ن‍وروزی‌چ‍اک‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا (1383). نقد و معرفی پایان‌نامه کارشناس ارشد محسن حاجی‌زین‌العابدینی با عنوان "ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ارائ‍ه‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ کتابخانه‌های‌ ای‍ران‌"

ن‍وروزی‌چ‍اک‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا (1383). نقد و معرفی پایان‌نامه کارشناس ارشد محسن حاجی‌زین‌العابدینی با عنوان "ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ارائ‍ه‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ کتابخانه‌های‌ ای‍ران". ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ کلیاات‌، ش‌ ۷۵، ۷۶، (اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۲ و ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۸۰ - ۸۳.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است