جمالی مهموئی، حمیدرضا (1389). نقد کتاب با عنوان "از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها"

جمالی مهموئی، حمیدرضا (1389). نقد کتاب با عنوان ((از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها)). کتاب ماه کلیات، شماره پیاپی ۱۵۱، (تیر ۱۳۸۹). ص ۳۵ ۳۷.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است