آثار مکتوب درون‌سازماني با تيراژ محدود

1. حاجي‌زين‌العابديني، محسن؛ داودزاده¬سالستاني، سيروس؛ ابراهیمی، ترانه؛ یوسفی‌نژاد، زین‌العابدینی. "دستورالعمل دیجیتال‌سازی". شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی "534/87 در تاريخ 29/4/1387". تهران: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، 1387.

2. يوسفي، احمد؛ داودزاده¬سالستاني، سيروس؛ حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "طرح پيشنهادي بازسازي و تجهيز کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي و انتقال آن از کرج به تهران و تکميل و تجهيز کتابخانه کرج". تهران: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، 1382.

3. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "سياست¬هاي نمايه¬سازي بخش نمايه¬سازي و چکيده¬نويسي گروه سازماندهي اطلاعات". تهران: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، 1382.

4. اميرحسيني، مازيار؛ حاجي‌زين‌العابديني، محسن و ديگران. "دستنامه ويرايش و آرايش رکوردهاي کتابهاي فارسي و لاتين در نرم¬افزارهاي کتابخانه¬اي". تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، گروه سازماندهي اطلاعات، 1382.

5. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "شرکت در دوره آموزشي توليد و مديريت مدارک الکترونيکي و مديريت پايگاه داده¬هاي کتابشناختي، 19-28/8/1381، گزارش سفر به سوريه: حلب، دفتر مرکزي سازمان ايکاردا". تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، آذر 1381. (گزارش با تيراژ محدود).

تمامی حقوق مطالب محفوظ است