پیشینه تحصیلی

· دکتری: کتابداری و اطلاع‌رسانی‌‌. (دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)، 1384-1389. (تاريخ دفاع 1389/7/28). معدل 18/35.

· فوق ليسانس: كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي)، 1378-1381. (تاريخ دفاع 1381/2/17). معدل:17/02.

· ليسانس: كتابداري و اطلاع رساني (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي)، 1370-1374. معدل: 18/04.

· ديپلم: فرهنگ و ادب (دبيرستان آزادگان شهرستان تويسرکان)، 1366-1370. معدل: کتبي: 14/71؛ کل: 15/96.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است